FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

श्री त्रिपुरासुन्दरी वासीहरु !

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गरिएको पत्र यसै साथ संग्लन  गरिएकोले सो निर्णयहरु कार्यान्यन गर्न वा गराउन हुन आदेशानुसार अनुरोघ छ !

प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन ;सम्बन्धमा !

दस्तावेज: 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

ठेक्का स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

दस्तावेज: