FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

यस गाउँपालिका अन्तर्गतका ६ वटै वडाहरूको मतदाता संकलन कार्यक्रम तपशील बमोजिमको स्थान र समयमा संचालन गरिने भएको हुँदा आवश्यक कागजात सहित मतदाता नामावली संकलन केन्द्रमा उपस्थित हुनुहुन सम्बन्धित सबैका लागी यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवद्वन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना !!!

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरिक्षण सम्बन्धि सूचना !!!

अन्तरवार्तामा सहभागी हुन आउने सम्बन्धी सूचना !!!

कोभिड – १९ को माहामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

दस्तावेज: 

कर्मचारी करारमा लिने बारे सूचना

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना !!! ( २०७८/०७/१० )

दस्तावेज: