FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

The Procurement for Supply and Delivery of Medicines and Sergical Items

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ग्राबेल, रोड, माटो आदीको संकलन एवम् विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान (E-Bid) सम्बन्धि सूचना

Invitation for Electronic Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trial Bridge

ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ग्राबेल, रोड, माटो आदीको संकलन एवम् विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान (E-Bid) सम्बन्धि सूचना ( दोश्रो पटक प्रकाशित )

ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ग्राबेल, रोड, माटो आदीको संकलन एवम् विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान (E-Bid) सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा !

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridge

दस्तावेज: