FAQs Complain Problems

प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१०/२९ गते प्रकाशित प्रस्ताव आव्ह्वानको सूचना भएको तर रित पूर्वक प्राप्त नभइ प्रस्ताव स्वीकृत नभएको कारण प्रकाशित ५ मध्ये २ वटाको प्रस्ताव आव्ह्वानको सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको ।

आर्थिक वर्ष: